Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Organizator, Mazda Motor Poland oraz Autoryzowany Podmiot wskazani w Regulaminie.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane?

Podział zadań pomiędzy Współadministratorów Dane osobowe Uczestnika i Znajomego będą przetwarzane przez Współadministratorów na następujących podstawach oraz w następujących celach:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), w celu:
  a) weryfikacji zgłoszeń Uczestników, oceny spełnienia warunków uzyskania voucherów oraz podjęcia decyzji o ich przyznaniu uczestnikowi;
  b) ustosunkowania się do reklamacji Uczestników i Znajomych;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego wykonania Akcji, m.in. poprzez ograniczenie potencjalnego ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych Uczestników i Znajomych;
  b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych;
  c) ustosunkowania się do pytań i żądań organów, w szczególności organów ochrony konkurencji lub organów podatkowych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu: a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub Autoryzowanego Podmiotu związanych z przestrzeganiem ich wewnętrznych regulacji dotyczących sprawdzenia (audytu) przeprowadzonej Akcji;
Mazda oraz Organizator wspólnie ustalają rodzaje przetwarzanych danych osobowych, wspólnie są odpowiedzialni za umożliwianie osobom, których prawa dotyczą, wykonywania przysługujących im praw (w tym rozpatrywanie wniosków o dostęp do danych osobowych, o sprostowanie, usunięcie, czy ograniczenie przetwarzania danych, a także za rozpatrywanie sprzeciwów), a ponadto wspólnie podejmują decyzje o powierzeniu przetwarzania danych osobom trzecim, jak również wspólnie są odpowiedzialni za zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Mazda, Organizator oraz Autoryzowany Podmiot wspólnie odpowiadają za realizację obowiązku informacyjnego podczas pozyskiwania danych osobowych (art. 13 RODO), za wdrożenie i zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wspólnie decydują o usuwaniu danych i czasie przechowywania danych oraz wspólnie decydują o zmianie zakresu przetwarzanych danych.
Za realizację obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO) odpowiada Organizator oraz Autoryzowany Podmiot. Pozostałe obowiązki, tj. realizacja prawa do przenoszenia danych oraz wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych leżą po stronie Organizatora.

MMPOL, Organizator oraz Autoryzowany Podmiot prowadzą punkt kontaktowy dla Uczestników i Znajomych w zakresie współadministrowania danymi osobowymi Klientów. Dane kontaktowe to: daneosobowe@mazdaeur.com, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

Czym jest prawnie uzasadniony interes Mazda lub Autoryzowanego Podmiotu?

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Współadministratorów są działania podejmowane w celu przestrzegania ich wewnętrznych regulacji dotyczących sprawdzenia (audytu) prowadzonej Akcji oraz rozpatrzenie formularzy zgłoszenia udziału w Akcji, weryfikacji podanych informacji, oceny spełnienia warunków udziału w Akcji, umożliwienia realizacji Vouchera.

Jakie kategorie danych przetwarzamy:

Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych Uczestnika i Znajomego:
(a) imię i nazwisko
(b) telefon
(c) email
(d) numer VIN lub numer zamówienia auta Uczestnika
(e) dane wymagane do złożenia deklaracji PIT (tylko Uczestnika)

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, Uczestnikowi i Znajomemu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych.

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Akcji.

Kto jest źródłem danych Znajomego?

Dane Znajomego są przekazywane przez Uczestnika i potwierdzane przez Organizatora.

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?

Dane osobowe Uczestnika i Znajomego będą przetwarzane:
a. przez Organizatora w związku z udziałem w Akcji - od momentu przyznania vouchera lub–do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń liczonego od momentu ich otrzymania, a w przypadku, gdy Uczestnik lub Znajomy nie spełniają kryteriów udziału w Akcji – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń liczonego od momentu przekazania decyzji odmownej. Terminy retencji danych mogą ulec wydłużeniu w przypadku toczącego się postępowania dotyczącego danej sprawy.
b. przez Mazda lub Autoryzowany Podmiot w związku z Akcją – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Organizatora związanych z Akcją;
c. w uzasadnionych prawnie interesach - do czasu uwzględnienia sprzeciwu Uczestnika lub Znajomego wobec przetwarzania danych osobowych;
d. w celach związanych z przepisami prawa – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Do kogo może się Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?

Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże dane osobowe Uczestnika i Znajomego mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 (kopia klauzul jest dostępna w Mazda).

Dane osobowe Uczestnika i Znajomego mogą być również przekazywane:
a. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
b. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?

Decyzje dotyczące udziału Uczestnika w Akcji nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Dane Znajomego nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób oparty wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy?

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Uczestnika. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Organizatora, Mazda lub Autoryzowany Podmiot są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi, odpowiednio, przez Organizatora, Mazda lub Autoryzowany Podmiot ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.